SFS 2019:958 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

SFS2019-958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:LVQPTB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:VKQXDH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:UUWPVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2013:407) om h�lso- och sjukv�rd till </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 2, 4 och 610 �� lagen (2013:407) <br/>om h�lso- och sjukv�rd till vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�d-<br/>v�ndiga tillst�nd ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om skyldighet f�r regioner att, ut-<br/>�ver vad som f�ljer av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) och tand-<br/>v�rdslagen (1985:125), erbjuda h�lso- och sjukv�rd samt tandv�rd till vissa <br/>utl�nningar som vistas inom en region utan att vara bosatta d�r. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b> I lagen (2008:344) om h�lso- och sjukv�rd �t asyls�kande m.fl. finns <br/>best�mmelser om skyldighet f�r regioner att erbjuda h�lso- och sjukv�rd <br/>samt tandv�rd �t bl.a. asyls�kande, personer som beviljats uppeh�llstillst�nd <br/>med tillf�lligt skydd och personer som h�lls i f�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b> En regions skyldigheter enligt denna lag g�ller endast f�r utl�nningar <br/>som vistas inom regionen. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med region avses i denna lag �ven en kommun som inte ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b> En region ska erbjuda s�dana utl�nningar som avses i 5 � och som inte <br/>har fyllt 18 �r v�rd i samma omfattning som erbjuds dem som �r bosatta <br/>inom regionen. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>7 �</b> En region ska erbjuda s�dana utl�nningar som avses i 5 � och som har <br/>fyllt 18 �r </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. v�rd som inte kan anst�,<br/>2. m�drah�lsov�rd,<br/>3. v�rd vid abort, och<br/>4. preventivmedelsr�dgivning.</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 �</b> En region f�r erbjuda utl�nningar som har fyllt 18 �r och som omfattas <br/>av denna lag v�rd ut�ver vad som f�ljer av 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:64. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:958</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:958</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>9 �</b>3 En region ska erbjuda utl�nningar som omfattas av denna lag s�dana <br/>l�kemedel som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna enligt lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m. En region ska �ven erbjuda utl�nningar som <br/>omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 �r s�dana varor som avses i <br/>18 � lagen om l�kemedelsf�rm�ner m.m. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller endast de l�kemedel och andra varor som f�rskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samband med v�rd som ges med st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>10 �</b> En region ska erbjuda utl�nningar som omfattas av denna lag en <br/>h�lsounders�kning, om det inte �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">n�rmare f�reskrifter om s�dana h�lsounders�kningar. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2016:524. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2013:407) om h�lso- och sjukv�rd till

vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga

tillst�nd

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 2, 4 och 610 �� lagen (2013:407)
om h�lso- och sjukv�rd till vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�d-
v�ndiga tillst�nd ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om skyldighet f�r regioner att, ut-
�ver vad som f�ljer av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) och tand-
v�rdslagen (1985:125), erbjuda h�lso- och sjukv�rd samt tandv�rd till vissa
utl�nningar som vistas inom en region utan att vara bosatta d�r.

2 � I lagen (2008:344) om h�lso- och sjukv�rd �t asyls�kande m.fl. finns
best�mmelser om skyldighet f�r regioner att erbjuda h�lso- och sjukv�rd
samt tandv�rd �t bl.a. asyls�kande, personer som beviljats uppeh�llstillst�nd
med tillf�lligt skydd och personer som h�lls i f�rvar.

4 � En regions skyldigheter enligt denna lag g�ller endast f�r utl�nningar
som vistas inom regionen.

Med region avses i denna lag �ven en kommun som inte ing�r i en region.

6 � En region ska erbjuda s�dana utl�nningar som avses i 5 � och som inte
har fyllt 18 �r v�rd i samma omfattning som erbjuds dem som �r bosatta
inom regionen.

7 � En region ska erbjuda s�dana utl�nningar som avses i 5 � och som har
fyllt 18 �r

1. v�rd som inte kan anst�,
2. m�drah�lsov�rd,
3. v�rd vid abort, och
4. preventivmedelsr�dgivning.

8 � En region f�r erbjuda utl�nningar som har fyllt 18 �r och som omfattas
av denna lag v�rd ut�ver vad som f�ljer av 7 �.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:64.

SFS

2019:958

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:958

9 �3 En region ska erbjuda utl�nningar som omfattas av denna lag s�dana
l�kemedel som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna enligt lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m. En region ska �ven erbjuda utl�nningar som
omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 �r s�dana varor som avses i
18 � lagen om l�kemedelsf�rm�ner m.m.

F�rsta stycket g�ller endast de l�kemedel och andra varor som f�rskrivs i

samband med v�rd som ges med st�d av denna lag.

10 � En region ska erbjuda utl�nningar som omfattas av denna lag en
h�lsounders�kning, om det inte �r uppenbart obeh�vligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om s�dana h�lsounders�kningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:524.

;