SFS 2019:958 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

SFS2019-958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till

vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga

tillstånd

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 6�10 §§ lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för regioner att, ut-
över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tand-
vårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa
utlänningar som vistas inom en region utan att vara bosatta där.

2 § I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns
bestämmelser om skyldighet för regioner att erbjuda hälso- och sjukvård
samt tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.

4 § En regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar
som vistas inom regionen.

Med region avses i denna lag även en kommun som inte ingår i en region.

6 § En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som inte
har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta
inom regionen.

7 § En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har
fyllt 18 år

1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. preventivmedelsrådgivning.

8 § En region får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfattas
av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:64.

SFS

2019:958

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:958

9 §3 En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. En region ska även erbjuda utlänningar som
omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i
18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i

samband med vård som ges med stöd av denna lag.

10 § En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en
hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:524.