SFS 2019:959 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

SFS2019-959.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för

kostnader till följd av vård i ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 12 och 13 §§ lagen (2013:513) om
ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

4 § Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som
inte ingår i en region.

12 §2 Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett
ärende om ersättning eller förhandsbesked enligt denna lag inhämta ett
yttrande från den region som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har
ansvar för patientens vård i Sverige.

Om en region ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel

som berör en kommun som ingår i regionen, ska regionen inför yttrandet
samråda med kommunen.

13 § Myndigheter ska inom ramen för ett förfarande enligt 12 § eller på
begäran lämna Försäkringskassan, regioner och kommuner sådana uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:65.

SFS

2019:959

Publicerad
den

3 december 2019