SFS 2019:961 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

SFS2019-961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 11 och 17 §§ bibliotekslagen
(2013:801) ska ha följande lydelse.

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regionerna, staten och, i fråga
om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, staten eller enskilda

huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna och de kom-

muner som inte ingår i en region.

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av

högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som

enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvud-

mannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer
bestämmelserna i denna lag.

11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhets-
utveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.

17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:961

Publicerad
den

3 december 2019