SFS 2019:962 Lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

SFS2019-962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av

personer som ska arbeta med barn

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2013:852) om register-
kontroll av personer som ska arbeta med barn ska ha följande lydelse.

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett
företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp
ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings-
register.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:962

Publicerad
den

3 december 2019