SFS 2019:963 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS2019-963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska ha följande lydelse.

3 § Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är
fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Lagen gäller dock inte
1. staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan,
2. juridiska personer över vilka staten, regioner, kommuner, kommunal-

förbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt
eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten
avser affärsverksamhet, och

3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad

av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering an-
kommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:963

Publicerad
den

3 december 2019