SFS 2019:966 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2019-966.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (2015:602) om över-
lämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

16 § Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges
i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos
en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och
förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.

Det som sägs om kommuner i denna lag avser även regioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:966

Publicerad
den

3 december 2019