SFS 2019:968 Lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

SFS2019-968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till

vissa barn och unga

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2016:35) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om regionernas skyldighet att
lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn
och unga.

Särskilda bestämmelser om regionernas skyldigheter att erbjuda hälso-

och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso-
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd.

2 §3 En region ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontakt-
linser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av
regionens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård
med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga

villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:67.

3 Senaste lydelse 2017:67.

SFS

2019:968

Publicerad
den

3 december 2019