SFS 2019:970 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

SFS2019-970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

1 kap.
18 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

22 § Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-
dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1,

eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:970

Publicerad
den

3 december 2019

;