SFS 2019:971 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

SFS2019-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:CHLLBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GAMJFH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:1146) om upphandling inom </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rs�rjningssektorerna </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 17 och 23 �� lagen (2016:1146) <br/>om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>17 �</b> Med <i>offentligt styrt organ</i> avses en s�dan juridisk person som till-<br/>godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte <br/>�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. som till st�rsta delen �r finansierad av staten, en kommun, en region</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en upphandlande myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, en region</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en upphandlande myndighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ledam�ter �r utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande <br/>myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>23 �</b> Med <i>upphandlande myndighet</i> avses en statlig eller kommunal <br/>myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas <br/>1. beslutande f�rsamling i en kommun eller en region,<br/>2. offentligt styrt organ som avses i 17 �, och<br/>3. sammanslutning av<br/>a) en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket eller f�rsamlingar enligt 1,</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) ett eller flera organ enligt 2.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:971 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:1146) om upphandling inom

f�rs�rjningssektorerna

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 17 och 23 �� lagen (2016:1146)
om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
17 �
Med offentligt styrt organ avses en s�dan juridisk person som till-
godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte
�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och

1. som till st�rsta delen �r finansierad av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet

ledam�ter �r utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

23 � Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal
myndighet.

Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas
1. beslutande f�rsamling i en kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 �, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket eller f�rsamlingar enligt 1,

eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:971

Publicerad
den

3 december 2019

;