SFS 2019:972 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2019-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:LFREYM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:AHDLAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PNZZDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:1147) om upphandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>koncessioner </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 �� lagen <br/>(2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>17 �</b> Med <i>offentligt styrt organ</i> avses en s�dan juridisk person som till-<br/>godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte <br/>�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. som till st�rsta delen �r finansierad av staten, en kommun, en region</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en upphandlande myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, en region</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en upphandlande myndighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ledam�ter �r utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande <br/>myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>20 �</b> Med <i>upphandlande enhet</i> avses i denna lag en enhet som bedriver <br/>n�gon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession <br/>f�r bedrivande av s�dan verksamhet och som �r </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en statlig eller kommunal myndighet, beslutande f�rsamling i en kom-</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">mun eller en region, ett offentligt styrt organ som avses i 17 � eller en sam-<br/>manslutning av en eller flera myndigheter eller f�rsamlingar eller en sam-<br/>manslutning av ett eller flera offentligt styrda organ, </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett f�retag som en upphandlande myndighet kan ut�va ett best�mmande</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inflytande �ver p� det s�tt som anges i andra stycket, eller </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en annan enhet �n de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin verk-</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">samhet med st�d av en s�dan ensamr�tt enligt 12 � eller en s�rskild r�ttighet <br/>enligt 18 � som beviljats f�r bedrivande av n�gon av de verksamheter som <br/>anges i bilaga 2. </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett best�mmande inflytande enligt f�rsta stycket 2 ska anses finnas om en </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer �n h�lften av <br/>andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p� grund av <br/>aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet ledam�ter <br/>i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�dan enhet som anges i f�rsta stycket 3 utg�r inte en upphandlande </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enhet om den har beviljats s�rskilda r�ttigheter eller ensamr�tter genom ett </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:972 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 december 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:972 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rfarande som offentliggjorts p� l�mpligt s�tt och om beviljandet av dessa <br/>r�ttigheter har grundats p� objektiva kriterier. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>21 �</b> Med <i>upphandlande myndighet</i> avses en statlig eller kommunal myn-<br/>dighet. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas <br/>1. beslutande f�rsamling i en kommun eller en region,<br/>2. offentligt styrt organ som avses i 17 �, och<br/>3. sammanslutning av<br/>a) en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket eller f�rsamlingar enligt</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">1, eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">b) ett eller flera organ enligt 2.<br/>En myndighet som bedriver n�gon av de verksamheter som anges i bilaga</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">2 och tilldelar en koncession f�r bedrivande av s�dan verksamhet utg�r dock <br/>inte en upphandlande myndighet enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 �� lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
17 �
Med offentligt styrt organ avses en s�dan juridisk person som till-
godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte
�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och

1. som till st�rsta delen �r finansierad av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet

ledam�ter �r utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

20 � Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som bedriver
n�gon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession
f�r bedrivande av s�dan verksamhet och som �r

1. en statlig eller kommunal myndighet, beslutande f�rsamling i en kom-

mun eller en region, ett offentligt styrt organ som avses i 17 � eller en sam-
manslutning av en eller flera myndigheter eller f�rsamlingar eller en sam-
manslutning av ett eller flera offentligt styrda organ,

2. ett f�retag som en upphandlande myndighet kan ut�va ett best�mmande

inflytande �ver p� det s�tt som anges i andra stycket, eller

3. en annan enhet �n de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin verk-

samhet med st�d av en s�dan ensamr�tt enligt 12 � eller en s�rskild r�ttighet
enligt 18 � som beviljats f�r bedrivande av n�gon av de verksamheter som
anges i bilaga 2.

Ett best�mmande inflytande enligt f�rsta stycket 2 ska anses finnas om en

upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer �n h�lften av
andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p� grund av
aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet ledam�ter
i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

En s�dan enhet som anges i f�rsta stycket 3 utg�r inte en upphandlande

enhet om den har beviljats s�rskilda r�ttigheter eller ensamr�tter genom ett

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:972

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:972

f�rfarande som offentliggjorts p� l�mpligt s�tt och om beviljandet av dessa
r�ttigheter har grundats p� objektiva kriterier.

21 � Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-
dighet.

Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas
1. beslutande f�rsamling i en kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 �, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket eller f�rsamlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.
En myndighet som bedriver n�gon av de verksamheter som anges i bilaga

2 och tilldelar en koncession f�r bedrivande av s�dan verksamhet utg�r dock
inte en upphandlande myndighet enligt denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;