SFS 2019:974 Lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

SFS2019-974.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa

enskilda verksamheter

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2017:151) om meddelar-
skydd i vissa enskilda verksamheter ska ha följande lydelse.

3 § Lagen gäller inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar
och stiftelser där kommuner, regioner eller kommunalförbund utövar eller
har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och inte heller för de organ
som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen beträffande den
verksamhet som anges där.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:974

Publicerad
den

3 december 2019