SFS 2019:977 Lag om ändring i museilagen (2017:563)

SFS2019-977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i museilagen (2017:563)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ museilagen (2017:563)
ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med
det allmänna museiväsendet avses

1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än

hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region.

3 § Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och
regionerna.

Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än

hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:977

Publicerad
den

3 december 2019