SFS 2019:981 Lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)

SFS2019-981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningslagen (2017:900)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § förvaltningslagen (2017:900) ska
ha följande lydelse.

2 § Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner
och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt
13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas inte 9 § andra stycket, 10–12,
16–20 och 23–49 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:981

Publicerad
den

3 december 2019