SFS 2019:982 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier

SFS2019-982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av

partier

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 7 och 28 §§ lagen (2018:90) om
insyn i finansiering av partier ska ha följande lydelse.

2 § I lagen avses med

parti: ett parti som deltar eller har deltagit i val till riksdagen, regionfull-

mäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

ledamot: en ledamot av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäk-

tige eller Europaparlamentet,

ersättare för ledamot: en ersättare för en ledamot av riksdagen, regionfull-

mäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

bidrag: prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat som har

tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med undantag för sed-
vanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster,

uppgift om bidragsgivarens identitet: uppgift om namn och antingen

personnummer eller organisationsnummer eller adress,

anonymt bidrag: ett bidrag från någon vars identitet mottagaren inte

känner till och inte heller utan betydande svårighet kan ta reda på, och

prisbasbelopp: det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-

ringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller kalenderår
som avses i 6 §.

7 § Ett parti ska lämna intäktsredovisning för det räkenskapsår eller
kalenderår då partiet deltar i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-
fullmäktige eller Europaparlamentet.

Ett parti som har mandat i riksdagen, regionfullmäktige, kommunfull-

mäktige eller Europaparlamentet ska lämna intäktsredovisning för samtliga
räkenskapsår eller kalenderår som helt eller delvis sammanfaller med
mandatperioden.

Ett parti som annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till

politiska partier eller får partistöd med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kom-
munallagen (2017:725) ska lämna intäktsredovisning för varje räkenskapsår
eller kalenderår under vilket det har betalats ut stöd.

28 § En region eller en kommun som ger partistöd med stöd av 4 kap. 29
och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska i anslutning till sitt beslut om
sådant stöd göra uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka
belopp tillgängliga på sin webbplats.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:982

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:982

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)