SFS 2019:983 Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

SFS2019-983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-

bidrag

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2018:222) om bostads-
anpassningsbidrag ska ha följande lydelse.

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera
fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska

vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan till-
godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:983

Publicerad
den

3 december 2019