SFS 2019:984 Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

SFS2019-984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 18 § strålskyddslagen (2018:396)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
18 §
Ett tillstånd enligt denna lag får för sin giltighet göras beroende av att
den som avser att bedriva verksamheten ställer finansiell säkerhet för de
kostnader för avfallshantering och återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver
dock inte ställa någon finansiell säkerhet. Den som är skyldig att betala
avgift eller ställa finansiell säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiering
av kärntekniska restprodukter eller 16 kap. 3 § miljöbalken behöver inte
ställa någon finansiell säkerhet för åtgärder som omfattas av avgifter och
säkerheter enligt de nämnda lagarna.

Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid till-

godoser det aktuella behovet av finansiell säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:984

Publicerad
den

3 december 2019