SFS 2019:985 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2019-985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 och 11 §§
säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom-
föra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentre-
prenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på
säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhets-

skyddsavtalet.

Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verk-

samhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader
med utomstående leverantörer.

3 kap.
1 §
Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska
dock inte göras när det gäller

1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller

kommun- och regionfullmäktige, eller

2. annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än

sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken eller
integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunder-
rättelsedomstol.

11 § En anställning i staten, en kommun eller en region som är placerad i
säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk medborgare.

Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge undantag

från kravet på svenskt medborgarskap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:985

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:985

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)