SFS 2019:985 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2019-985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:INDBMS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:TOQPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AOFAAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i s�kerhetsskyddslagen (2018:585) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � och 3 kap. 1 och 11 ��<br/>s�kerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>6 �</b> Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom-<br/>f�ra en upphandling och ing� ett avtal om varor, tj�nster eller byggentre-<br/>prenader ska se till att det i ett s�kerhetsskyddsavtal anges hur kraven p� <br/>s�kerhetsskydd enligt 1 � ska tillgodoses av leverant�ren om </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det i upphandlingen f�rekommer s�kerhetsskyddsklassificerade upp-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter i s�kerhetsskyddsklassen konfidentiell eller h�gre, eller </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. upphandlingen i �vrigt avser eller ger leverant�ren tillg�ng till s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsk�nslig verksamhet av motsvarande betydelse f�r Sveriges s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Verksamhetsut�varen ska kontrollera att leverant�ren f�ljer s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skyddsavtalet. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som anges i f�rsta och andra styckena g�ller �ven f�r enskilda verk-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">samhetsut�vare som ing�r avtal om varor, tj�nster och byggentreprenader <br/>med utomst�ende leverant�rer. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>1 �</b> Den som genom en anst�llning eller p� n�got annat s�tt ska delta i <br/>s�kerhetsk�nslig verksamhet ska s�kerhetspr�vas. S�kerhetspr�vning ska <br/>dock inte g�ras n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppdrag som statsr�d, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommun- och regionfullm�ktige, eller </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. annat uppdrag som offentlig f�rsvarare eller ombud inf�r domstol �n</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�dant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 � r�tteg�ngsbalken eller <br/>integritetsskyddsombud enligt 6 � lagen (2009:966) om F�rsvarsunder-<br/>r�ttelsedomstol. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 �</b> En anst�llning i staten, en kommun eller en region som �r placerad i <br/>s�kerhetsklass 1 eller 2 f�r endast innehas av den som �r svensk medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen i enskilda fall medge undantag </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n kravet p� svenskt medborgarskap. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:985</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Dan Leeman <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i s�kerhetsskyddslagen (2018:585)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � och 3 kap. 1 och 11 ��
s�kerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
6 �
Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom-
f�ra en upphandling och ing� ett avtal om varor, tj�nster eller byggentre-
prenader ska se till att det i ett s�kerhetsskyddsavtal anges hur kraven p�
s�kerhetsskydd enligt 1 � ska tillgodoses av leverant�ren om

1. det i upphandlingen f�rekommer s�kerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i s�kerhetsskyddsklassen konfidentiell eller h�gre, eller

2. upphandlingen i �vrigt avser eller ger leverant�ren tillg�ng till s�ker-

hetsk�nslig verksamhet av motsvarande betydelse f�r Sveriges s�kerhet.

Verksamhetsut�varen ska kontrollera att leverant�ren f�ljer s�kerhets-

skyddsavtalet.

Det som anges i f�rsta och andra styckena g�ller �ven f�r enskilda verk-

samhetsut�vare som ing�r avtal om varor, tj�nster och byggentreprenader
med utomst�ende leverant�rer.

3 kap.
1 �
Den som genom en anst�llning eller p� n�got annat s�tt ska delta i
s�kerhetsk�nslig verksamhet ska s�kerhetspr�vas. S�kerhetspr�vning ska
dock inte g�ras n�r det g�ller

1. uppdrag som statsr�d, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller

kommun- och regionfullm�ktige, eller

2. annat uppdrag som offentlig f�rsvarare eller ombud inf�r domstol �n

s�dant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 � r�tteg�ngsbalken eller
integritetsskyddsombud enligt 6 � lagen (2009:966) om F�rsvarsunder-
r�ttelsedomstol.

11 � En anst�llning i staten, en kommun eller en region som �r placerad i
s�kerhetsklass 1 eller 2 f�r endast innehas av den som �r svensk medborgare.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen i enskilda fall medge undantag

fr�n kravet p� svenskt medborgarskap.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:985

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:985

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

;