SFS 2019:987 Lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

SFS2019-987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av

berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2018:649) om förbud mot
innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ska ha föl-
jande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas vid hem för vård eller boende som drivs av en
kommun eller en region. Lagen tillämpas också i sådan enskild verksamhet
i form av hem för vård eller boende som har tillstånd enligt 7 kap. 1 § första
stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).

Lagen tillämpas inte vid sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap.

5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen. Lagen
tillämpas inte heller vid hem för vård eller boende som Statens institutions-
styrelse driver eller med stöd av 6 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen
uppdragit åt en kommun eller en region att driva.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:987

Publicerad
den

3 december 2019