SFS 2019:988 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2019-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 50 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.
50 §
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en
särskild granskare och, om föreningen är försatt i konkurs, konkurs-
förvaltaren de upplysningar som behövs om föreningens angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under en förunder-
sökning i brottmål.

Revisorn i en förening som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplys-
ningar om föreningens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, regionen eller ett sådant kommunalförbund som kommunen
eller regionen ingår i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:988

Publicerad
den

3 december 2019