SFS 2019:989 Lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

SFS2019-989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska

utredningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2�5 och 15 §§ och rubriken närmast
före 2 § lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar ska ha
följande lydelse.

Regionens ansvar och befogenhet
2 §
Regionerna ansvarar för att försäkringsmedicinska utredningar kan
tillhandahållas på begäran av Försäkringskassan.

Det som sägs om regioner gäller även en kommun som inte ingår i en

region.

3 § En regions ansvar enligt 2 § avser försäkrade som är bosatta inom
regionen. Detsamma gäller i fråga om försäkrade som har skyddad folkbok-
föring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande
vistas inom regionen.

Regionens ansvar omfattar även den som, utan att vara bosatt inom

regionen, är försäkrad i Sverige enligt vad som följer av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen och är förvärvsverksam eller registrerad
som arbetssökande inom regionens område.

4 § En region får sluta avtal med en annan region eller någon annan om att
i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som regionen ansvarar för
enligt denna lag. Ett sådant avtal ska ange de villkor som gäller för över-
lämnandet och utförandet av uppgifterna.

5 § Regionen ska informera Försäkringskassan om vilken eller vilka
vårdgivare som ska utföra de försäkringsmedicinska utredningar som
regionen ansvarar för.

15 § En region har rätt till ersättning från staten för kostnader för försäk-
ringsmedicinska utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ersättning
för kostnader som en region har med anledning av skyldigheter enligt denna
lag.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:989

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:989

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)