SFS 2019:991 Lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2019-991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i

patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalagen
(2008:355) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1214) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

4 kap.
6 §
I 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns
bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till
regionerna om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter
om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en

patients identitet utan att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och

sjukvården och som regionerna ska sambearbeta med sådana uppgifter som
avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas
vid behandlingen.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:991

Publicerad
den

3 december 2019