SFS 2019:992 Lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

SFS2019-992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen

(2018:1212) om nationell läkemedelslista

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2018:1212) om
nationell läkemedelslista i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1241) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för övriga ända-
mål:

1. debitering till regionerna,
2. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

3. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

4. registrering och redovisning till förskrivare, verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandvårds-
lagen (1985:125) och läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering
och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för

epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårds-
området,

6. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-
medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso-
och sjukvårdspersonal enligt patientsa��kerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21�21 c §§
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn
enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap.
1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om
handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-
lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om
handel med läkemedel.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:992

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:992

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)