SFS 2019:993 Lag om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 25 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1276) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

30 kap.
25 §
Om en region eller en kommun som inte ingår i en region i samband
med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. får en uppgift från Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regionen eller
kommunen.

Om en region eller en kommun som inte ingår i en region får en uppgift

från Läkemedelsverket som förekommer i ett ärende om klinisk läkemedels-
prövning på människor och som är sekretessreglerad enligt 23 §, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regionen eller kom-
munen.

Sekretessen gäller dock inte om det finns en primär sekretessbestämmelse

till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den
mottagande myndigheten.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:993

Publicerad
den

3 december 2019