SFS 2019:994 Lag om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2019-994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa

offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella

instrument

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 7, och 9 §§ lagen (2018:1625) om
skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella
instrument ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om skyldighet för statsråden och vissa
offentliga funktionärer vid statliga myndigheter, kommuner och regioner att
anmäla innehav av finansiella instrument.

Lagen gäller inte myndigheter under riksdagen och inte heller de allmänna

pensionsfonderna.

7 § Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation
inom en kommun eller en region, får kommunen eller regionen besluta att
de arbetstagare eller uppdragstagare som kommunen eller regionen bestäm-
mer ska vara skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instrument.

9 § Den som är anmälningsskyldig ska till myndigheten, kommunen eller
regionen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i inne-
havet. Statsråden ska göra sådan anmälan till Regeringskansliet.

Om den som är anmälningsskyldig inte innehar några finansiella instru-

ment, ska han eller hon anmäla det.

Myndigheten, kommunen eller regionen ska föra en förteckning över an-

mälningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:994

Publicerad
den

3 december 2019