SFS 2019:995 Lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

SFS2019-995.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till

digital offentlig service

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service ska ha följande lydelse.

4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller
en beslutande församling i en kommun eller en region.

Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig aktör jämställas
1. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 5 §,
2. en sammanslutning som inrättats särskilt för att tillgodose behov i det

allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller
kommersiell karaktär, och som består av

a) en eller flera myndigheter eller församlingar enligt första stycket, eller
b) ett eller flera organ enligt 1,
3. privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon

del är offentligt finansierad och som

a) aktören bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet

eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skol-
lagen (2010:800),

b) utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), eller

c) bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning
enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och

4. enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt

lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå
eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

5 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region

eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra
stycket 1 eller 2,

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:995

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:995

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra
stycket 1 eller 2, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en sådan offentlig
aktör som avses i 4 § första stycket eller andra stycket 1 eller 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)