SFS 2019:996 Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2019-996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1997) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

10 kap.
5 §
I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe-
cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot-
svarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i
klinisk verksamhet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:996

Publicerad
den

3 december 2019