SFS 2019:998 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2019-998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 14 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1
ska ha följande lydelse.

14 §2 Läggs en förundersökning ned eller beslutas det att åtal inte ska
väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas.

Beslutas det att förundersökning inte ska inledas eller att en inledd för-

undersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska underrättelse
lämnas till en målsägande som angett brottet, anmält enskilt anspråk i
anledning av brottet eller begärt att bli underrättad. Har den som övertagit
målsägandens anspråk gjort anmälan om enskilt anspråk, ska även han eller
hon underrättas.

Underrättelse enligt andra stycket behövs inte vid beslut av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen om att inte inleda eller att lägga ned en
förundersökning, om utredningen inte lett så långt att någon varit skäligen
misstänkt för brottet. Målsäganden ska dock alltid underrättas om han eller
hon har begärt det.

En myndighet, en kommun eller en region som har till uppgift att hand-

lägga disciplinärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. och som har gjort en åtalsanmälan ska genast under-
rättas om en åtgärd som avses i andra stycket eller om att ett väckt åtal har
lagts ned.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 2014:1109.

SFS

2019:998

Publicerad
den

3 december 2019