SFS 2019:999 Förordning om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

SFS2019-999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av

deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun,

m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1957:515) om full-
görande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.1
samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet för

staten, region, kommun, m.m.

1 §2 Om staten, region, kommun eller annan liknande menighet enligt
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna
deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller
annan som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har
handhaft den rörelse som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna

deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1198.

2 Senaste lydelse 2011:1438.

SFS

2019:999

Publicerad
den

3 december 2019