SFS 2020:4 Förordning om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

SFS2020-4.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

p

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion

för Myndigheten för delaktighet

Utfärdad den 9 januari 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:134) med instruktion för
Myndigheten för delaktighet ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten ska

1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktions-

hinderspolitiken på alla nivåer i samhället,

2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga myndigheter,

kommuner, regioner och andra aktörer i förhållande till de nationella funk-
tionshinderspolitiska målen,

3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess

resultat samt om utveckling av och skillnader i levnadsvillkoren för personer
med olika funktionsnedsättningar, oavsett ålder och kön, bland annat genom
att genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser,
däribland samhällsekonomiska analyser,

4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av

det funktionshinderspolitiska arbetet,

5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med

tillgänglighet och delaktighet,

6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdstekno-

logilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar för den en-
skilde,

7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och inter-

nationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt
verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta
standarder,

8. upphandla ledarhundar samt varor och tilläggstjänster som myndig-

heten bedömer behövs i ledarhundsverksamhet, och

9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska

unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att
Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga
rättigheter samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och
insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

1 Senaste lydelse 2019:1098.

SFS

2020:4

Publicerad
den

14 januari 2020

background image

2

SFS

2020:4

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)