SFS 2020:6 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2020-6.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 9 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation1,

dels att 12 a § ska betecknas 12 b §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 a och 15 a §§, av följande

lydelse.

12 a § Post- och telestyrelsen ska samråda med Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap.
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Samrådet ska syfta till att
klarlägga

1. om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om

medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd kan antas komma att orsaka
skada för Sveriges säkerhet, och

2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av

betydelse för Sveriges säkerhet och, om det finns sådant behov, vilka villkor
som tillståndet bör förenas med.

15 a § Post- och telestyrelsen ska på begäran av Säkerhetspolisen eller
Försvarsmakten pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra till-
ståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 12 a § 2011:592.

SFS

2020:6

Publicerad
den

15 januari 2020