SFS 2020:8 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS2020-8.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Beslutat den 16 januari 2020

Regeringen tillkännager följande.

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och
svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG,
i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av
den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor,
tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av
varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari

2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens
delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskel-
värdet för koncessioner,

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av
varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten, och

5. kommissionens meddelande (2019/C 370/01) om motvärden till tröskel-

värdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU,
2014/25/EU och 2009/81/EG.

SFS

2020:8

Publicerat
den

21 januari 2020

background image

2

SFS

2020:8

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i
euro

och tröskelvärdet i
kronor

1. varu- och tjänstekontrakt som
tilldelas av centrala upphandlande
myndigheter,
2. projekttävlingar som anordnas
av sådana myndigheter, eller
3. varukontrakt som tilldelas av
sådana myndigheter på försvars-
området, om kontraktet avser de
varor som förtecknas i tillkänna-
givandet (2016:1227) av de
försvarsprodukter som avses i
lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling

139 000 euro

1 427 377 kronor

4. varu- och tjänstekontrakt som
tilldelas av upphandlande myn-
digheter som inte är centrala
upphandlande myndigheter,
5. projekttävlingar som anordnas
av sådana myndigheter, eller
6. varukontrakt som tilldelas av
centrala upphandlande myndig-
heter på försvarsområdet, om
kontraktet avser varor som inte
förtecknas i tillkännagivandet av
de försvarsprodukter som avses i
lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling

214 000 euro

2 197 545 kronor

7. byggentreprenadkontrakt

5 350 000 euro

54 938 615 kronor

8. tjänstekontrakt enligt bilaga 2
och bilaga 2 a till lagen om
offentlig upphandling

750 000 euro

7 701 675 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i
euro

och tröskelvärdet i
kronor

tjänstekontrakt

214 000 euro

2 197 545 kronor

byggentreprenadkontrakt

5 350 000 euro

54 938 615 kronor

background image

3

SFS

2020:8

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna
Följande tröskelvärden gäller vi tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i
euro

och tröskelvärdet i
kronor

varu- och tjänstekontrakt samt
projekttävlingar

428 000 euro

4 395 089 kronor

byggentreprenadkontrakt

5 350 000 euro

54 938 615 kronor

tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till
lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna

1 000 000 euro

10 268 900 kronor

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

5 350 000 euro

54 938 615 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och

säkerhetsområdet
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:
428 000 euro

4 395 089 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 350 000 euro

54 938 615 kronor

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2018:34) om tröskel-

värden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)