SFS 2020:9 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-9.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 16 januari 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:9

Publicerad
den

22 januari 2020

background image

2

SFS

2020:9

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

135. utredning och planering hos
Riksgäldskontoret i frågor som rör
bank- och kreditväsendet eller sådan
central motpart som avses i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 av den
4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister

1 Senaste lydelse 2019:1167.

background image

3

SFS

2020:9

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan

Avgasrening

Bank- och kreditväsendet
Batterier

57

135
124

Byggprodukter

Centrala motparter

Datakommunikation

114

135

47