SFS 2020:10 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2020-10.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 16 januari 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning
och planering arbeta för att det finansiella systemet

� är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande mark-

nader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster,

� ger ett högt skydd för konsumenter, och
� bidrar till en hållbar utveckling.
Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen

inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssek-
torn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funk-
tionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att
förstå och följa.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:144.

SFS

2020:10

Publicerad
den

22 januari 2020