SFS 2020:11 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

SFS2020-11.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:675) om

omgivningsbuller

Utfärdad den 16 januari 2020

Regeringen föreskriver1 att 9 a § förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
ska ha följande lydelse.

9 a §2 Värdet på Lden och Lnight ska bestämmas med hjälp av de bedöm-
ningsmetoder som anges i bilaga 2 till direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och

hantering av omgivningsbuller, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/996.

2 Senaste lydelse 2019:64.

SFS

2020:11

Publicerad
den

27 januari 2020