SFS 2020:17 Förordning om ändring i polisförordningen (2014:1104)

SFS2020-17.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i polisförordningen (2014:1104)

Utfärdad den 23 januari 2020

Regeringen föreskriver att 2�4 §§ polisförordningen (2014:1104) ska ha
följande lydelse.

2 § Med polisman avses vid tillämpning av lag eller förordning riks-
polischefen, säkerhetspolischefen, biträdande säkerhetspolischefen, polis-
mästare, polisöverintendent, polisintendent, polissekreterare, poliskommis-
sarie, polisinspektör och polisassistent. Detsamma gäller en polisaspirant
under tjänstgöringstid vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Om någon som anges i första stycket inte uppehåller sin befattning som

polisman, gäller inte bestämmelser om polisman honom eller henne. Sådana
bestämmelser gäller inte heller den som anställs enligt 5 § 1 innan han eller
hon har genomgått den utbildning som föreskrivs där.

Av 11 § förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följer

att det som föreskrivs om polisman också tillämpas på den som fullgör
uppgifter som militärpolisman.

3 § Av 5 och 8 a §§ förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman
framgår vem som är behörig att anställas som polisaspirant.

4 § Behörig att anställas som poliskommissarie, polisinspektör eller polis-
assistent är den som har genomgått

1. grundutbildning till polisman eller funktionsinriktad polisutbildning

enligt förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman, eller

2. motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser.
Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i

ett enskilt fall medge undantag från det som föreskrivs i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:17

Publicerad
den

29 januari 2020