SFS 2020:18 Förordning om ändring i förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman

SFS2020-18.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1105) om utbildning till

polisman

Utfärdad den 23 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1105) om utbildning
till polisman

dels att 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

7 § Behöver en anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
behörighet som polisman och har han eller hon inte genomgått polis-
programmet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten se till att den
anställde får den utbildning som behövs (funktionsinriktad polisutbildning).
I utbildningen ska det ingå sex månaders aspirantutbildning vid Polis-
myndigheten eller Säkerhetspolisen.

8 § Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar i fråga om
utbildning enligt 6 eller 7 § vilka kurser som den anställde ska genomgå och
vilka krav i övrigt som den anställde ska uppfylla för att få behörighet som
polisman. Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar också vad
som krävs för att få påbörja aspirantutbildning enligt 7 §.

8 a § Den som genomgår funktionsinriktad polisutbildning och uppfyller
de krav som har föreskrivits med stöd av 8 § får anställas som polisaspirant
vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen under den tid som aspirant-
utbildningen fullgörs vid myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2020.
2. Förordningen tillämpas även på utbildning enligt 7 § som har påbörjats

men inte slutförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:18

Publicerad
den

29 januari 2020