SFS 2020:19 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

SFS2020-19.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Utfärdad den 23 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 §,
dels att 2 §, den nya 3 § och 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §1 Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till part-
rederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på fartyg
som är registrerade i ett nationellt fartygsregister i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet under förutsättning att
� fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för inter-
nationell konkurrens på sjöfartsmarknaden,
� utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Transport-
styrelsens föreskrifter eller beslut i enskilda fall, och
� det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

Villkoren i första stycket måste vara uppfyllda under minst en månads

sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Sjöfartsstöd lämnas
endast för tid när villkoren är uppfyllda. För bogserbåtar och mudderverk
måste verksamheten utgöra sjötransport under mer än halva stödperioden.

3 §2 Sjöfartsstöd får även lämnas till fysiska och juridiska personer samt
till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på
last- och passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upp-
handlad av staten och fartyget är registrerat i ett nationellt fartygsregister i
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga försäkringar för

fartyget och dess drift.

3 a § Sjöfartsstöd får inte beviljas om mottagaren

1. befinner sig i ekonomiska svårigheter enligt Europeiska kommissionens

meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01), eller

2. är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissions-

beslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1 Senaste lydelse 2014:232.

2 Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2007:1107.

SFS

2020:19

Publicerad
den

31 januari 2020

background image

2

SFS

2020:19

4 §3 Innan sjöfartsstöd lämnas ska Trafikverket ha förklarat arbetsgivaren
som stödberättigad enligt 2 eller 3 §.

Om Trafikverket finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med

sjöfartsstödet att bevilja stöd, får verket avslå en ansökan om en förklaring
enligt första stycket trots att de formella kraven är uppfyllda.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om sjöfartsstöd för skatt

på sjöinkomst som betalas ut efter den 29 februari 2020 och för kostnader
för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan
ersättning som betalas ut efter den 29 februari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1833.