SFS 2020:22 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2020-22.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1091) om budget och

ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2016:1091) om
budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska ha följ-
ande lydelse.

8 kap.
1 §
Myndigheten har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingå-
ende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verk-
samheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten

hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndighe-
ten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas
av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4
eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande för utgifter för representa-

tion eller liknande ändamål som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS6, bet. 2019/20:KU7, rskr. 2019/20:144.

SFS

2020:22

Publicerad
den

4 februari 2020