SFS 2020:23 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2020-23.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369)1

dels att 5 kap. 23 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 23 § ska utgå,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, av följande lydelse.

6 kap.
3 b §
Bestämmelserna om tillfällig yrkesutövning och erkännande av
yrkeskvalifikationer i 9�11 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkes-
kvalifikationer, 5 kap. 2�18 §§ denna förordning och de föreskrifter som
meddelas i anslutning till de nämnda författningarna ska tillämpas på mot-
svarande sätt för den som har genomgått utbildning till sjuksköterska med
ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Färöarna eller Grönland.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2020.
2. Den nya bestämmelsen i 6 kap. 3 b § ska dock tillämpas på ansökningar

som kommit in till Socialstyrelsen från och med den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 kap. 23 § 2013:1154.

SFS

2020:23

Publicerad
den

4 februari 2020