SFS 2020:24 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

SFS2020-24.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning
som normalt används i privathushåll, dels elutrustning som är ägnad att an-
vändas av både privathushåll och yrkesmässiga användare.

8 § I denna förordning avses med att

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva

en yrkesmässig verksamhet här,

göra en elutrustning tillgänglig: att yrkesmässigt tillhandahålla en elut-

rustning, mot betalning eller gratis, för vidare distribution eller användning,
om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för
någon annans räkning,

släppa ut en elutrustning på den svenska marknaden: att för första gången

i Sverige göra en elutrustning tillgänglig för någon annan,

släppa ut en elutrustning på unionsmarknaden: att för första gången göra

en elutrustning tillgänglig för någon annan inom EU, och

sälja på distans: att yrkesmässigt ingå avtal om försäljning genom kom-

munikation som uteslutande sker på distans.

24 §2 Bestämmelserna i 25�28 §§ anger mål för återvinning. För att beräk-
na om återvinningsmålen nås ska mängden elavfall som under ett kalenderår
har tagits emot av någon för att återvinnas, materialåtervinnas eller förbere-
das för återanvändning (återvinningsmängd) divideras med mängden elav-
fall som under samma kalenderår har samlats in separat (insamlad mängd).

�&tervinningsmängden får endast omfatta avfall som har behandlats enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 § avfallsförordningen
(2011:927) eller 47 § 9 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Insamlad mängd är den mängd elavfall som kvarstår för
återvinning efter sortering, lagring och annan förberedande verksamhet.

Vid beräkningen får elavfall som har transporterats till ett land utanför EU

anses återvunnet endast om det i enlighet med kraven i förordning (EG) nr
1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 har visats att avfallet har be-
handlats under villkor som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs

av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2015:28.

SFS

2020:24

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:24

57 § Den som yrkesmässigt säljer eller skänker ny konsumentelutrustning
till en användare ska, i samband med att elutrustningen görs tillgänglig på
den svenska marknaden, gratis ta emot motsvarande mängd konsumentelav-
fall från användaren, om avfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller
med motsvarande funktion som den nya utrustningen.

64 § Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa den information som
lämnats enligt 32 och 33 §§.

Registret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn över att

denna förordning följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)