SFS 2020:25 Förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

SFS2020-25.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd

beredskap

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:1052) om kris-
beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:25

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

SFS

2020:25

2

Bilaga1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar
inom områdena

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 10 §

Myndighet
med ansvar
enligt 16 §

Teknisk infra-
struktur

Affärsverket svenska
kraftnät
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

Transporter

Luftfartsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

Farliga ämnen

Folkhälsomyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Geografiskt
områdesansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

x
x

x
x

Skydd,
undsättning
och vård

E-hälsomyndigheten
Kustbevakningen
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1 Senaste lydelse 2016:382. �ndringen innebär bl.a. att Elsäkerhetsverket tas bort ur förteckningen.