SFS 2020:26 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

SFS2020-26.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser och syfte
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisa-
tioner inom det civila samhället, däribland folkbildningen, i syfte att stärka
demokratin. Statsbidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell
nivå.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om
statsbidrag enligt denna förordning.

Bidragsmottagare
3 §
Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna

om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal

om den saknar vinstsyfte och uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

4 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag
5 §
Statsbidrag i form av projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar
till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar
att delta i demokratin och dess beslutsprocesser.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

6 § Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor prioritera åtgärder som

� har förutsättningar att nå många individer, eller
� riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt

valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

SFS

2020:26

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:26

Ansökan
7 §
En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

för arbetet och uppgift om beräknade kostnader för arbetet, och

2. uppgifter om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat bidrag

av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

8 § Sökanden är skyldig att lämna myndigheten andra handlingar och
uppgifter som myndigheten anser sig behöva för prövning av ansökan.

Beslut och utbetalning
9 §
I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget
beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 12 §.

10 § Ansökan får avslås om sökanden under samma tidsperiod har fått annat
statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning
avser.

11 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock
betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning
12 §
Den som har beviljats statsbidrag ska vid den tidpunkt som angetts i
beslutet redovisa till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redo-
visning och en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur
resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår
till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för
att granska redovisningen.

13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin års-
redovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna
förordning, med vilka belopp och för vilka ändamål.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en

sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om
möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till
syftet med bidraget.

�&terbetalning och återkrav
14 §
Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalnings-
skyldig, om

1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,

background image

3

SFS

2020:26

2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 12 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att avstå från
att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande
16 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

�verklagande
17 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:1508) om statsbidrag

för verksamhet som värnar demokratin.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har

beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)