SFS 2020:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

SFS2020-27.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:937) om statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

dels att 2, 20 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 31 a §, och närmast före 31 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

2 §1 Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträck-
ning det finns tillgång på medel.

Statsbidrag lämnas med i 24�31 a §§ angivna belopp per årsstudieplats för

en bidragsperiod. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § för-
ordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

20 §2 Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt
denna förordning är följande:

1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av

utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose
behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

2. De samverkande kommunerna ska åta sig att sammantaget finansiera

ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas statsbid-
rag för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjundedelar
av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med

företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar
som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samver-
kande kommunerna.

4. Utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen

enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och

b) Arbetsförmedlingen.
5. De samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

1 Senaste lydelse 2017:950.

2 Senaste lydelse 2018:1966.

SFS

2020:27

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:27

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i

första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller samman-

hållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller gods-
transporter.

Kombinationsutbildningar
31 a §
Statsbidrag lämnas till stödjande insatser för sådan yrkesutbildning
i regionalt yrkesvux som, i syfte att ge eleverna ökade möjligheter att nå
målen för utbildningen, kombineras med utbildning i svenska för invandrare
eller svenska som andraspråk. Statsbidraget lämnas med 35 000 kronor per
årsstudieplats under bidragsperioden utöver det bidrag som lämnats enligt
24 och 28�30 §§.

33 §3 Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av
ansökan ska det framgå

1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen

sammanlagt ska omfatta,

3. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns ele-

ver som behöver det,

4. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbets-

marknaden inom de samverkande kommunerna,

5. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbild-

ningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de sam-
verkande kommunerna,

6. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkes-

områden som ansökan avser,

7. att de samverkande kommunerna åtar sig att, om ansökan beviljas,

sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna
förordning i den omfattning i årsstudieplatser som anges i 20 § första stycket
2, och

8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av

40 §.

Av ansökan ska det också framgå hur företrädare för arbetslivet i de sam-

verkande kommunerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt
hur den regionalt utvecklingsansvariga aktören i det eller de län som
kommunerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen
av utbildningsutbudet.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1371.