SFS 2020:30 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2020-30.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-
dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den

12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har
tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av
förordning (EG) nr 2006/2004, i fråga om efterlevnaden av sådana regler
som myndigheten har tillsyn över.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari

2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring
av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010,
i den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014

om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och
tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1189.

SFS

2020:30

Publicerad
den

5 februari 2020