SFS 2020:31 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

SFS2020-31.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion

för Konsumentverket

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:607) med instruktion för
Konsumentverket ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten ska utöver uppgifterna i 1 och 2 §§

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt

vid behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt

hållbart sätt,

3. med utbildning och information stödja kommunernas konsument-

verksamhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

4. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade
frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de
nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-
stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,

6. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma

förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har
tillsyn över,

7. bistå konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samarbeta och

utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel 14
respektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den
21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring
av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprung-
liga lydelsen,

8. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning
online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG)
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, och

9. fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om kon-
sumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direk-
tiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den
ursprungliga lydelsen, inom ramen för sin befogenhet och i fråga om efter-
levnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

1 Senaste lydelse 2019:428.

SFS

2020:31

Publicerad
den

5 februari 2020

background image

2

SFS

2020:31

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)