SFS 2020:33 Förordning om skatt på plastbärkassar

SFS2020-33.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skatt på plastbärkassar

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt
på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck
2 §
Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på
plastbärkassar.

Föreskrifter
3 §
Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar
4 §
Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om

godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan
6 §
En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt
formulär som fastställs av Skatteverket.

SFS

2020:33

Publicerad
den

6 februari 2020

background image

SFS

2020:33

2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)