SFS 2020:36 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

SFS2020-36.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import
eller införsel till det svenska tullområdet finns i

� lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
� lagen (1994:1776) om skatt på energi,
� lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
� lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
� lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i
beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller
motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag
omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde
den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

2 Senaste lydelse 2018:702.

SFS

2020:36

Publicerad
den

6 februari 2020