SFS 2020:38 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

SFS2020-38.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)1

dels att 6 kap. 4�8 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 6 a och 7 a §§, och

närmast före 6 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.
4 §
2 Trafikverket får besluta att upphöra med underhåll av en del av det
järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten om trafiken på denna del av nätet
är av endast obetydlig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska upphöra ska verket

höra Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda
länsstyrelser, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter
och järnvägsföretag samt andra som är berörda.

5 §3 Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av en del av det järn-
vägsnät som ägs och förvaltas av staten om det kan antas att trafik i till-
räcklig omfattning kommer att drivas på denna del av nätet.

När Trafikverket har beslutat att underhållet ska återupptas ska verket

underrätta dem som anges i 4 § andra stycket.

6 §4 Trafikverket får besluta att en del som inte underhålls av det järn-
vägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner. Beslut om nedlägg-
ning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska
upphöra.

Innan Trafikverket beslutar om nedläggning ska verket höra dem som

anges i 4 § andra stycket.

6 a § Trafikverket får besluta att en del av det järnvägsnät som ägs och
förvaltas av staten ska läggas ner och ersättas på annan plats i det statliga
järnvägsnätet. En förutsättning är att den alternativa lokaliseringen medför
att motsvarande funktioner upprätthålls i järnvägsnätet. I dessa fall gäller
inte 4�6 §§.

Innan Trafikverket beslutar enligt första stycket ska verket höra dem som

anges i 4 § andra stycket.

1 Förordningen omtryckt 2007:453.

2 Senaste lydelse 2011:1117.

3 Senaste lydelse 2011:1117.

4 Senaste lydelse 2011:1117.

SFS

2020:38

Publicerad
den

6 februari 2020

background image

2

SFS

2020:38

7 §5 Trafikverket får med nyttjanderätt upplåta en del av det järnvägsnät
som ägs och förvaltas av staten. Inför en upplåtelse ska Trafikverket, utöver
det som framgår av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastig-
heter, m.m., höra dem som anges i 4 § andra stycket.

Som villkor för en upplåtelse ska gälla att nyttjanderättshavaren ska överta

ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investeringar som
behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som infrastrukturförvaltare enligt
järnvägstrafiklagen (2018:181).

För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhets-

tillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519).

�verlåtelse
7 a § En sådan del som Trafikverket har beslutat att lägga ner enligt 6 eller
6 a § av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten får överlåtas. För
överlåtelse av fast egendom gäller förordningen (1996:1190) om överlåtelse
av statens fasta egendom, m.m.

8 §6 Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs
för tillämpningen av 3�7 a §§.

13 §7 Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6 och 6 a §§ får överklagas
till regeringen. Andra beslut av Trafikverket i frågor enligt järnvägslagen
(2004:519) eller denna förordning får inte överklagas.

I 11 kap. 2 § järnvägslagen finns bestämmelser om överklagande av till-

synsmyndighetens beslut till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:190.

6 Senaste lydelse 2010:149.

7 Senaste lydelse 2011:1117.