SFS 2020:39 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

SFS2020-39.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid

utlandsmyndigheterna

Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver att 1, 3, 9 och 10 §§ och bilagan till förordningen
(1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

1 §1 En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för
kopior m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna
förordning.

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en

ansökan avser.

Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp

i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.

�r tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas ⬝utan avgift⬝.
Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något

i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överens-
kommelse med den staten.

3 § Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga
kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i
bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans
biträde, om inte Regeringskansliet har bestämt något annat.

Om det är möjligt, ska utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden

uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, ska utlandsmyndig-

heten besluta att staten ska stå för kostnader som avses i första stycket.

9 §2 Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker
efter den kurs som Regeringskansliet har fastställt. Har Regeringskansliet
inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum
sedan omräkningskursen fastställdes, räknas avgiften om efter den köpkurs
för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Beloppet ska
avrundas nedåt till ett jämnt belopp.

10 §3 Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan
besluta att ett honorärkonsulat får behålla avgifter som har betalats in till
konsulatet.

1 Senaste lydelse 2013:980.

2 Senaste lydelse 2006:1413.

3 Senaste lydelse 2009:656.

SFS

2020:39

Publicerad
den

7 februari 2020

background image

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS 2020:39

background image

Bilaga4

Avgiftslista
Ansökningsavgifter
Pass m.m.
Vanligt pass ...................................................................................... 1 600 kr
Nationellt identitetskort .................................................................... 1 600 kr
Provisoriskt pass ............................................................................... 1 800 kr
Europeiska unionens provisoriska resehandling. ............................. 1 800 kr
Främlingspass ...................................................................................... 750 kr
Provisoriskt främlingspass .................................................................. 500 kr
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige .................................utan avgift
Utlämnande av pass eller nationellt identitetskort som utfärdats
av annan myndighet............................................................................. 200 kr
Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige .................................utan avgift

Visering
Nationell visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)
Visering för inresa och vistelse i Sverige ........................................... 60 euro
Visering för barn under sex år .......................................................utan avgift
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt
regeringsbeslut överförs till Sverige. .............................................utan avgift
Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet
i Malmö. ........................................................................................utan avgift
Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation
eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier
i Sverige ........................................................................................ .utan avgift
Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande
och medföljande lärare som företar resor för studier eller
utbildning ......................................................................................utan avgift
Visering för forskare som avser att bedriva forskning inom
Europeiska unionen .......................................................................utan avgift
Visering (för diplomater m.fl.) som avgörs av Regeringskansliet
med stöd av 3 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) ......................utan avgift

För medborgare i länder med vilka Europeiska unionen har ingått

viseringsförenklingsavtal tas avgift ut för ansökan om visering för inresa och
vistelse i Sverige med de belopp som anges i gällande avtal.

Sjöfart
Tillfällig nationalitetshandling ......................................................... 2 500 kr
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av
annan myndighet ................................................................................. 200 kr

Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar,

tas ingen särskild avgift för detta.
Sjöförklaring, förrättning inklusive förrättningsprotokoll ................ 1 500 kr

4 Senaste lydelse 2019:1190.

SFS 2020:39

background image

Intyg o.d.
Levnadsintyg .................................................................................utan avgift
Legalisering, hindersprövning, attest; annan form av intyg eller
bevis .................................................................................................... 200 kr

Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift

för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Körkort
Utlämnande av körkort ........................................................................ 450 kr
om ärendet påbörjats och tillverkningsavgift betalats i Sverige .......... 200 kr

Honorärkonsulat som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla

200 kr av denna avgift.

Vigsel
Vigselförrättning, inklusive protokoll .............................................. 1 200 kr

Avgifter för kopior
Avgift beräknas efter sidantalet och betalas för varje påbörjad sida. För
kopior av allmänna handlingar samt utskrifter ska avgift tas ut om en
beställning omfattar tio sidor eller mer.
Tio sidor ................................................................................................ 50 kr
varje sida därutöver ................................................................................. 2 kr

Särskild avgift
�&tgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad
timme ................................................................................................... 600 kr
�&tgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad
timme ................................................................................................... 400 kr
för en dag dock högst ....................................................................... 2 000 kr
�&tgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje
påbörjad timme .................................................................................... 800 kr

Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom

tjänstelokalen ska sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid
åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för
hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en
utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma
grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är
anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för
kost och logi.

SFS 2020:39