SFS 2020:40 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2020-40.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 6 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § och rubriken närmast före
4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.
Prövning av behörighetsfrågor
10 §
2 Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förord-
nande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region
får besluta om särskilt förordnande att utöva yrke.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:59, bet. 2019/20:SoU13, rskr. 2019/20:154.

2 Senaste lydelse 2012:310.

SFS

2020:40

Publicerad
den

11 februari 2020